Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez „Metalbud” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Podlas (adres: Podlas, ul. Tomaszowska 90, 96-200 Rawa Mazowiecka).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest „NOMA” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Podlas,  ul. Tomaszowska 90, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000039826, posiadająca NIP: 8351148991, nr REGON: 750034969 i kapitał zakładowy w wysokości 30.033.300,00 zł (dalej: Administrator).

Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: rodo@noma.tech  lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

W zależności od sytuacji, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i na podstawie następujących przepisów RODO:

 1. w celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy lub w celu podjęcia, na Państwa prośbę, czynności zmierzających do zawarcia umowy (np. przesłania oferty) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową;
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:
  • promocji i reklamy produktów i usług Administratora, podmiotów należących do grupy kapitałowej Administratora lub podmiotów trzecich, które związane są bezpośrednio z przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora,
  • archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora,
  • zapewnienia Państwu bezpieczeństwa w związku z utrwalaniem wizerunku przy użyciu kamer przemysłowych podczas przebywania na terenie Administratora,
  • odpowiedzi na skierowane do nas Państwa zapytania niezwiązane z zawartą z Administratorem umową,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Administratora, w tym przy pomocy cookies – więcej informacji o cookies znajduje się w pkt. 7 niniejszej Polityki Prywatności.

Przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, nie dłużej niż do czasu realizacji celów wskazanych powyżej, z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych w zakresie promocji i reklamy produktów i usług – wtedy nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

3.  w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy, np. przepisy prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;

4. w celu wysyłki zamówionego przez Państwa newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;

5. w celu promocji i reklamy produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, jeżeli nie mieszczą się w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę) i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) - na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody.

3. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej w niniejszej Polityce Prywatności. Realizacja tych celów nie będzie możliwa
w przypadku Państwa odmowy podania danych osobowych.

W związku z tym, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia, gdy są niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
  w każdym z następujących przypadków:
  • gdy cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • gdy Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
   w inny sposób przetwarzane;
  • gdy Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  • gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego wskazanych w art. 8 ust. 1 RODO.
  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie musiał jednak usunąć Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iv) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do żądania usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania.

       4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśli Państwo sprzeciw - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

       5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora

        6 .prawo do cofnięcia zgody – w każdym momencie w odniesieniu do sytuacji, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

       7. prawo do przenoszenia danych – gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Państwa dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi. Mają Państwo także prawo żądać przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

      8. prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie odbywa się z naruszeniem RODO.

4. Odbiorcy danych osobowych

Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:

 1. podmiotom z grupy  kapitałowej Administratora,
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem w celach związanych z realizacją zawartych
  z Państwem umów w tym m.in. dostawcom, podwykonawcom, pośrednikom,
 3. pomiotom świadczącym usługi informatyczne,
 4. pomiotom świadczącym usługi marketingowe,
 5. podmiotom realizującym obsługę księgową, prawną i windykacyjną,
 6. podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia na rzecz Administratora.

W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do poza obszar EOG, co z reguły jest niezbędne dla podjęcia działań związanych przed zawarciem z Państwem umowy lub związanych z bieżącą realizacją już zawartej z Państwem umowy. Podejmujemy racjonalne starania, aby odbiorcy Państwa danych stosowali niezbędne standardy bezpieczeństwa. Jednak ze względu na globalną działalność Administratora, czasami niektóre dane i jedynie w niezbędnym zakresie przekazywane są do państw poza EOG, które nie gwarantują standardów prawnych w pełni zgodnych z zasadami RODO. Wszystkie pozostałe przypadki przekazywania danych poza EOG mogą być związane z korzystaniem ze strony www. Administratora lub profili Administratora na serwisach społecznościowych, przy czym w powyższym zakresie Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem niezbędnych standardów prawnych, tj. zgodnie z porozumieniem UE USA Privacy Shield lub poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych zgodnie z Decyzją Komisji 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 39 s. 5 z 12.02.2010), wydanej w dniu 5 lutego 2010 r.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów wskazanych powyżej w niniejszej Polityce Prywatności oraz zachowania zgodności z obowiązującym prawem (lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, bądź wycofania zgody – w takim przypadku Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane wyłącznie w przypadku, gdy będzie istniała inna podstawa prawna dla przetwarzania Państwa danych np. obowiązek nałożony przez przepis prawa na Administratora, dla spełnienia którego niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych). W każdym wypadku okres przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie przekraczał 10 lat. 

6. Linki do zewnętrznych serwisów internetowych

Na stronie internetowej Administratora mogą znajdować się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube) i profili Administratora na takich portalach, nienależących do Administratora. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie będące właścicielami zewnętrznych portali, natomiast w odniesieniu do profili Administratora w ramach takich serwisów Polityka Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi politykami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców platform społecznościowych (Youtube),  systemów operacyjnych, portali, usług, w tym wszelkich danych, które przy wykorzystaniu funkcji mediów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom.

Administrator będzie mógł mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www. w ramach profilu Administratora, które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem Administratora.

Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta na platformach społecznościowych, np. w przypadku Youtube w ustawieniach prywatności po zalogowaniu się na konto Google.

7. Cookies

Administrator korzysta z cookies będących danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo ze strony internetowej Administratora. Wykorzystywane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie przez Państwa wykorzystywane i indywidualnie dostosować stronę internetową. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy cookies:

 • cookies sesyjne - są one przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia.
 • cookies trwałe - są one przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

Mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – w takim przypadku korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, jednak jej niektóre funkcje, wymagające dostępu do cookies mogą być niedostępne.

 

Administrator wykorzystuje własne cookies w celu poprawnej konfiguracji i pełnej funkcjonalności swojej strony internetowej, a w szczególności do:

 1. dostosowania zawartości jego strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej,
 2. rozpoznania Państwa urządzenia oraz jego lokalizacji i wyświetlenia odpowiednio strony internetowej, jej funkcji i dostarczanych informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
 3. zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 5. zapamiętania rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 6. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań na stronę internetową Administratora,
 7. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej Administratora, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Administrator wykorzystuje również cookies zewnętrzne, dostarczane przez Google Inc z siedzibą
w USA, w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. W celu zablokowania pobieranie powyższych danych przez Google Analytics można między innymi zainstalować wtyczkę do Państwa przeglądarki dostępnej pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do Państwa urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies, w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.